ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ รศ.ดร.เชษฐา งามจรัส เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Introduction to Systematic (Cochrane) Reviews (ออนไลน์)

 

รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ รศ.ดร.เชษฐา งามจรัส สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ                  ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ และ ผศ.นพ. เจน โสธรวิทย์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Introduction to Systematic (Cochrane) Reviews (ออนไลน์) วันพฤหัสที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-16.30 น. ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของ WHO Collaborating Centre for Research Synthesis in Reproductive Health โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว กว่า 50 คน จาก 18 ประเทศ

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม