ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

การเสวนา “วิชาชีพควบคุมทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี”

ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00-20.00 น. สมาคมสถาบันการศึกษาและเครือข่ายวิชาชีพ           อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สคอป.) ร่วมกับ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม การเสวนา “วิชาชีพควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ผ่านระบบ Zoom Meeting

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ทิศทางการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้เกิดสภาวิชาชีพควบคุมทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ขับเคลื่อนงานและวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาร่วมเสวนา นำโดย

1. รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เสวนาหัวข้อ “ความเป็นมาและความสำคัญของการขับเคลื่อนวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”

2. รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และนายกสมาคมสถาบันการศึกษาและเครือข่ายวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สคอป.) เสวนาหัวข้อ “การขับเคลื่อนวิชาชีพควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยสมาคมสถาบันการศึกษาและเครือข่ายวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สคอป.)”

3. รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล  ประธานคณะกรรมการยก (ร่าง) ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะกรรมการบริหารสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสวนาหัวข้อ “สรุปประเด็นสำคัญของ (ร่าง) ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”

 

โดยมี รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว และรศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ให้ความเห็นประเด็นการขับเคลื่อนสภาวิชาชีพควบคุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล และ อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา เป็นผู้ดำเนินรายการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากคณาจารย์จากสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนา

 

นำเสนอข่าวโดย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาพ ข่าวโดย /นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา และ ผศ.ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล