ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

สุดปัง!! นักศึกษาหลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม 3 รางวัล

สุดปัง!! นักศึกษาหลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม จากงานประชุมวิชาการสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ปีที่ 30 ประจำปี 2565 (OHSWA Conference 2022) ในธีมงาน "OH&S Challenges in the world of future technologies and sustainability" เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด

          โดยกิจกรรมในงานตลอดทั้ง 2 วัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่นำมาใช้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เกิดความยั่งยื่นในอนาคตทั้งจากนักวิชาการหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ ซึ่งให้เกิดความร่วมมือของทั้งสองภาคส่วนพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อีกทั้งงานนี้ได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้นำเสนอผลงานที่เป็นเทคโนโลยีอันสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนได้ต่อไป

กิจกรรมส่วนหนึ่งในงาน นำโดย รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับเชิญในการบรรยายหัวข้อ “Innovation for Health Risk Assessment & Digital Data for Health Surveillance, GC Smart Health Care, etc.”

พร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งแบบ onsite & online ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  อีกทั้งได้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งในแบบ poster & oral presentation และได้คว้ารางวัลผู้นำเสนอยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 3 ได้แก่

นายชวนากร เครือแก้ว ได้รับรางวัลผู้นำเสนอด้วยวาจายอดเยี่ยม อันดับที่ 1 เรื่อง “เครื่องมือประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ท่าทางการทำงานของเกษตรกร FERA เปรียบเทียบกับมาตรฐาน REBA”

นางสาวกนกกาญจน์ เขาเขจร ได้รับรางวัลผู้นำเสนอด้วยวาจายอดเยี่ยม อันดับที่ 3 เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยต่อการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนืิอตอนบน ประเทศไทย”

นางสาวกษมา คงประเสริฐ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทนำเสนอโปสเตอร์ เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์”

  

ทั้งนี้ ในนามหลักสูตรฯ ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆ จากทาง ส.อ.ป. ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอัพเดทเทคโนโลยีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และในนามนักศึกษา วท.ม.อาชีวอนามัยฯ ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มา ณ ที่นี้ด้วย

 

นำเสนอข่าวโดย หลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาพและข่าวโดย อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา และหลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ติดตามข่าวสารของหลักสูตรฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/MscOccPHKKU