ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยคณะทำงานเครือข่าย HIA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คือ พัฒนาอีสาน 20 จังหวัด สู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง” เน้นแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยอาศัยการประเมินผลด้านสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านเครือข่าย ศูนย์วิชาการ งานวิจัย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เอื้อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โดยการพัฒนาศักยภาพคนและการจัดการความรู้ งานวิจัย การสร้างนวัตกรรม และเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ อย่างต่อเนื่องและชัดเจน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม และรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ท่านสุทธิพงษ์      วสุโสภาพล กล่าวเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องมงกุฎเงิน โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยทั่วภาคอีสาน นักวิชาการ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

 

 
   

  

 

 

 

  

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางกรุณา โสฬจินดา