ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

The 12th International Conference on Public Health among GMS Countries 2022 Improving Equity and Intersectoral Collaboration to Combat Life Threatening Diseases, Health and Environmental Problems

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันเครือข่าย GMS Public Health Academic Network จัดการประชุมวิชาการนานาชาติสาธารณสุขอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 12 The 12th International Conference on Public Health among GMS Countries 2022 Improving Equity and Intersectoral Collaboration to Combat Life Threatening Diseases, Health and Environmental Problems ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565 รูปแบบการจัดประชุม Onsite และ Online และการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ปี 2565 (The 1st Health Promoting University Network Conference: Health Promoting University for Sustainable Development by the Thai University Network-Health Promotion Network (TUN-HPH).) วันที่ 2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

ซึ่งในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ว่าที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาธิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก องค์ปาฐก 2 ท่าน ได้แก่ Dr. Nasir Hassan จาก WHO Regional Office for South-East Asia (WHO-SEARO) และ นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เลขาธิการ ASEAN University Network - Health Promotion Sub-Network (AUN-HPN) ผู้อำนวยการโครงการสุขภาพโลก มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังมีวิทยากรที่มากประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมแชร์ประสบการณ์ในประเด็นด้านสุขภาพและร่วมเป็นผู้เสนอแนะให้กับผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมครั้งนี้ด้วย

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ มีหน่วยงานผู้ร่วมจัดกว่า 12 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย

 1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 4. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 8. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 9. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 10. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 11. คณะสาธารณสุุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 12. สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

หน่วยงานเครือข่ายจากต่างประเทศ ประกอบด้วย

 1. Faculty of Public Health, University of Health Science, Lao PDR
 2. Hanoi University of Public Health, Vietnam
 3. Hue University of Medicine and Pharmacy, Vietnam
 4. National Institute of Public Health and School of Public Health, Cambodia
 5. University of Public Health, Myanmar

งานประชุมวิชาการในครั้งนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมกว่า 400 คน และมีการนำเสนอทั้ง Oral และ Poster กว่า 200 เรื่อง ถือเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัยไทยในการร่วมมือในการจัดเวทีทางวิชาการด้านสาธารณสุข เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานการวิจัยจากหลากหลายประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา จีน เนปาล มาเลเซีย อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ โซมาเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 12 ปิดลงอย่างประทับใจ มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำเสนอทั้งแบบ Oral Presentation และแบบ Poster Presentation ทั้ง On-Site และ Online มหาวิทยาลัยขอนอนแก่น ได้กล่าวขอบคุณสถาบันผู้ร่วมจัดการประชุมในครั้งนี้ และประกาศการจัดประชุมในครั้งต่อไป (ครั้งที่ 13) ซึ่งเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งต่อไปคือ Faculty of Public Health, Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม

 

 

ข่าว / ขวัญหทัย- ผุสดี

ภาพ / เอกฤทธิ์