ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

มข. – ม.อ. – มช. “3 พลัง เพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 6

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, อ.ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกล รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ, ผศ.ดร. รัฐพล ไกลกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ,               น.ส. จิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองฯ และ นางยุวดี เพชระ หน่วยห้องสมุด เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. – มช. “3 พลัง เพื่อแผ่นดิน” โดยครั้งที่ 6 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมวันแรกเป็นพิธีเปิด ประธาน โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปาฐกถาพิเศษ และการแบงกลุ่มเปลี่ยนเรียนรู้  และวันที่สองเป็นกิจกรรมการนำเสนอ และเสร็จสิ้นโครงการเป็นที่น่าประทับใจ

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย :  นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์ /  นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร