ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบูรณาการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดขอนแก่น” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00น.-12.00น.  รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับเชิญจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอนในวิชา LW013604 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดขอนแก่น” ณ ห้องบรรยาย 1 ด้วย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอากาศสะอาดยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น  ได้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงไปทำงานจริงเชิงบูรณาการการแก้ปัญหา PM2.5 ของจังหวัดขอนแก่น และมีอาจารย์ปริศนา  คำชาย อาจารย์ประจำวิชาได้ร่วมแลกเปลี่ยนด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู