ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

เทคนิคการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT Analysis

คณะสาธารณสุขศาสตร์  จัดโครการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคณะสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อทบทวนตัวชี้วัด มาตรการ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ  และเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ต่างๆ ในวันที่ 16 มีนาคม  2566  เวลา  08.30 -13.00 น. ณ ห้องประชุมตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล   คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร หัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT Analysis”

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร, นางสาวชัญญา   แสงสุริยา