ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับเกียรติการเผยแพร่ข่าวจากคณะกรรมาธิการนานาชาติด้านอาชีวอนามัย (ICOH) ในความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับ ILO

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากคณะกรรมาธิการนานาชาติด้านอาชีวอนามัย (International Commission on Occupational Health; ICOH) เผยแพร่ข่าวสารและจากการสัมภาษณ์ในนิตยสารข่าวของคณะกรรมาธิการ นานาชาติด้านอาชีวอนามัย (ICOH Newsletter vol. 21 no.1) จากกิจกรรมความร่วมมือในฐานะผู้รับรางวัล ICOH ILO Fellowship กับหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนานาชาติขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labor Organization: ILO) และความร่วมมือด้านการวิจัยกับ University of Turin เมือง Turin ประเทศ Italy ในระหว่าง 15 มกราคมถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมาธิการนานาชาติด้านอาชีวอนามัย หรือ ICOH จะจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ (ICOH Congress) ทุกๆ 3 ปี และจะขึ้นเร็วๆ นี้คือ ICOH 2024 ณ ประเทศ Morocco สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออ่านบทความออนไลน์ได้จาก https://www.icohweb.org/site/news.asp

เอกสารแนบท้าย https://kku.world/awjzo

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร