ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

มข. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th Asian Health Literacy Association International Conference 2023

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมความรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งเอเชีย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th Asian Health Literacy Association International Conference 2023 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้มีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ Prof. Angela Leung, President, Asian Health Literacy Association (AHLA) Prof. Stephan Van de Brouke, Vice President, International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) Prof. Peter Chang, Honor President of AHLA นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ นายกสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย และยังมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม จากทั้งภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการทั้งในประทศไทยและต่างประเทศ

 

การประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง นักบริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบโป้สเตอร์และแบบปากเปล่า มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอกว่า 200 ผลงาน และผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน จากหลากหลายประเทศ ซึ่งถือเป็นการประชุมวิชาการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก นอกจากนี้การจัดประชุมวิชาการดังกล่าว ยังเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี Asian Health Literacy Association (AHLA)

ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ ศาตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล Global  Health Literacy Award และรางวัล AHLA Network Achievement Award และคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังได้รับเชิญให้เป็นผู้วิพากย์ในห้องนำเสนอผลงานทางวิชาการ และเป็นผู้ร่วมให้คะแนนการนำเสนอผลงานแบบโป้สเตอร์ นอกจากนี้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ และร่วมงานกับคณะทำงานฝ่ายวิชาการ ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกับทีมงานทั้งไทยและต่างประเทศ อีกด้วย

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, นางสาวผุสดี  ไกยวงษ์