ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

อบรมโครงการการสร้างกลไกการเฝ้าระวังฝุ่น PM2.5 ของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น                       นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการการสร้างกลไกการเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 ของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น" โดยมี น.ส.ศิริกัลยา      โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมด้วย และได้รับเกียรติจาก ดร.นิลวดี พรหมพักพิง นักวิจัยกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรม สำหรับการจัดอบรมโครงการการสร้างกลไกการเฝ้าระวังฝุ่น PM2.5 ของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือประธานชุมชน อสม. และประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) แหล่งกำเนิด และแนวทางในการป้องกันแก้ไขและตอบโต้ฝุ่นละออง PM 2.5 ดูแลตัวเองสามารถป้องกันตนเองจากอันตรายของฝุ่นละออง PM 2.5 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้แก่คนในครอบครัวและชุมชนต่อไปได้ รวมไปถึงพัฒนาชุมชนให้มีมาตรการและแนวทางการจัดการปัญหาจากฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ชุมชนต่อไปได้

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, fb.เทศบานครขอนแก่น