ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้านพิษวิทยา

การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้านพิษวิทยา Prof.Dr.Herman AUTRUP, Aarhus University, Denmark and IUTOX/SOT Scientific Merit award in Toxicology.

 โดยได้รับเกียรติจากคณบดี (ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์) คณาจารย์ หลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่าง 6-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ให้กับนักศึกษากว่า 150 คนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ

1. Biomarkers and adverse effects

2. How chemicals, nanoparticles induce diseases and waste management

เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิชาการและการวิจัยทางพิษวิทยาในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกระบวนการและงานวิจัยด้านพิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร