ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรประเภทสนับสนุน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรประเภทสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุม PH 2201 ชั้น 2 อาคารเลื่อน สุริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

  หัวข้อเรื่อง “เกณฑ์การยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรประเภทสนับสนุน” บรรยายโดย นายสถิต แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  หัวข้อเรื่อง “เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรประเภทสนับสนุน” บรรยายโดย นายจิรวัฒน์ อุ่นโรจน์ นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานงานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวรจนา หมวดศรี