ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะสาธารณศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ศูนย์วิชาการและพื้นที่ต้นแบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2566 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ศาสตราจารย์ วงศา เล้าหศิริวงศ์ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอดีตรองอธิบดีกรมอนามัย (อาจารย์พิษณุ แสนประเสริฐ) อดีตผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย (อาจารย์ศุมล ศรีสุขวัฒนา)  ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้

  และศิษย์เก่าที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านคณบดี ศาสตราจารย์ วงศา เล้าหศิริวงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์” วาระที่ 2

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางกรุณา โสฬสจินดา