ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรประเภทวิชาการ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรประเภทวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุม PH 2201 ชั้น 2 อาคารเลื่อน สุริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวเปิดงาน โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

หัวข้อเรื่อง “เกณฑ์การยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ และการสร้างแรงบันดาลใจ เส้นทางอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ” บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงส์รัตนชีวิน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      

 

            

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวรจนา หมวดศรี