ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

The 13th International Conference on Public Health among the Greater Mekong Sub-Regional (GMS) Countries

วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ, นางสาวจิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ พร้อมคณาจารย์ เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th International Conference on Public Health among the Greater Mekong Sub-Regional (GMS) Countries ณ Hue University of Medicine and Pharmacy and Hanoi University of Public Health, Vietnam. ใน Theme “Enhancing transdisciplinary collaborations on Education and Research to tackle priority public health issues in the new Era” ทั้งนี้ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนคณะฯ ในการเข้ารับรางวัล Outstanding Contributions to Sustainable Development Goals โดย GMS Public Health Academic Network

ซึ่งการประชุมดังกล่าว ประกอบไปด้วยการปาฐกถาพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจำนวนมากจากหลายประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และประเทศจีน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการด้านสาธารณสุขลุ่มน้ำโขง ในการร่วมกันพัฒนางานด้านวิชาการ การวิจัยด้านสาธารณสุข เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชากรในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์