ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ความรู้นักเรียนสาธิต (มอดินแดง) “ขยะไปไหน”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ความรู้นักเรียนสาธิต (มอดินแดง) “ขยะไปไหน”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดโครงการ “ขยะไปไหน” เป็นปีที่ 3 ภายใต้โครงการทำดีเพื่อ มข. โดยในปี 2556 ทางคณะกรรมการดำเนินงานได้มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงผลเสียของการใช้ขวดน้ำและแก้วน้ำที่มีผลต่อภาวะและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องภูเก้า ชั้น 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์   

การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดี กล่าวต้อนรับและให้ความรู้เรื่องขยะเบื้องต้น แก่คณาจารย์ และนักเรียน จำนวน 84 คน พร้อมกันนี้นายอภินันท์  ปิตาระเต  นางสาวสุดาวดี ยะสะกะ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถาม เรื่อง “การคัดแยกขยะ และนำกลับไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสภาวะแวดล้อม”

ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดี กล่าวว่า “ ขยะนับวันจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนของคน หากไม่มีการกำจัดขยะให้ถูกต้องและเหมาะสม ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนทั้งทางตรงและทางอ้อม”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ความรู้นักเรียนสาธิต (มอดินแดง) “ขยะไปไหน” คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ความรู้นักเรียนสาธิต (มอดินแดง) “ขยะไปไหน”