ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ประเด็นการจัดการปัญหามลพิษอากาศ PM 2.5

รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ประเด็นการจัดการปัญหามลพิษอากาศ PM 2.5 เป็นวิทยากร ในหัวข้อ สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และความรุนแรง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมชาราวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (สสส) โดยมีผู้เข้าร่วมผู้แทน สสส, และนำเสนอจากนักวิชาการ จาก 4 จังหวัด ได้แก่

                     1.จังหวัดขอนแก่น 

                     2.จังหวัดอุดรธานี 

                     3.จังหวัดอุบลราชธานี

                     4.จังหวัดนครราชสีมา

          และในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-17.00 น. ได้เป็นวิทยากรและประชุม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ประเด็นกลไกการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ดำเนินงานโดย กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) มีผู้เข้าร่วมหลายหน่วยงาน ทั้งในส่วนของราชการ เอกชน อบต. รพ.สต. และเครือข่าย อสม. สส.อ. รวมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร / รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู