ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

ประชุมวิชาการนานาชาติ 6th ANOH Conference 2023 ณ มนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

 

 

หลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 6th ANOH Conference 2023 ณ มนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2566      รองศาสตราจารย์.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย Asian Network of Occupational Hygiene - ANOH board และเป็นคณะกรรมการวิชาการ และร่วมนำเสนอผลงาน พร้อมนำนักศึกษาในหลักสูตร คือ น.ส.พรไพลิน ทิศอุ่น และ น.ส.สิริพัชร ช่วงกรุด เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่ 6th ANOH Conference : Exploring the Asian Way: Collaboration, Innovation and Adaptation for the Future of IH in Asia ซึ่งการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก ได้แลกเปลี่ยนวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับเครือข่ายของหลายประเทศในเอเชียที่เข้าร่วม ด้านอาชีวสุขศาสตร์ ความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่สนับสนุนทุนบางส่วนในการเดินทางไปร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานครั้งนี้

 

 

      

ภาพ ข่าวโดย / fb : ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น