ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

"สุดเจ๋ง!! สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (OHSWA) ประเทศไทย เข้าแนะนำตัวกับองค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (The Asia-Pacific Occupational Safety and Health Organization) หรือ APOSHO ในฐานะสมาชิกน้องใหม่แล้ว"

เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (OHSWA) เข้าร่วมงาน Annual General Meeting & Conference APOSHO ครั้งที่ 37 ณ ประเทศมาเลเซีย นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ (ที่ปรึกษาสมาคมฯ) พร้อมด้วยคุณกฤษฎา ชัยกุล (อุปนายกบริหารสมาคมฯ) และ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สมาคมฯ และประธานหลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มข.) เพื่อแนะนำ OHSWA ต่อ APOSHO ในฐานะองค์กรสมาชิกใหม่ที่ผ่านการอนุมัติเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก (full member) ของ APOSHO ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
.
APOSHO เป็นองค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยจะมีการจัดประชุมประจำทุกปีในประเทศสมาชิก เป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กับองค์กรหรือหน่วยงานระดับนานาชาติ ทั้งในรูปแบบของการสัมมนา การบรรยายทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการ เพื่อพัฒนางานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ให้แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงาน
 
 
 
---------------
ข่าวโดย: อาจารย์ ดร.วรวรรณ ภูชาดา
เนื้อหาและภาพโดย: สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (OHSWA)