ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมการแถลงข่าวความสำเร็จในการก้าวเป็นผู้นำในเรื่องการวิจัยเชิงสังเคราะห์และการนำข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มารักษาผู้ป่วย

รศ.ดร.เชษฐา งามจรัส และ รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม จากสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็นสมาชิก Cochrane Thailand ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวความสำเร็จในการก้าวเป็นผู้นำในเรื่องการวิจัยเชิงสังเคราะห์และการนำข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มารักษาผู้ป่วย รวมถึงการสร้างนักวิจัยในไทยและต่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหนองแวง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(รายละเอียดข่าว: https://th.kku.ac.th/178587/)

ข่าว : รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม 
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ