ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

โครงการ"เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงานวิชาการ และได้รับบริการวิชาการแก่ชุมชน"

ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2567 ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงร่างวิจัยเพื่อตอบโจทย์วิจัยที่มีผลกระทบสูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์ประจำแผนกวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “วิเคราะห์โจทย์วิจัย  แหล่งทุน และเทคนิคการตั้งชื่อโครงการวิจัย การเขียนวัตถุประสงค์ การกรอกแบบฟอร์มแหล่งทุนต่างๆ” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิชาการ

ภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร
ข่าว : กรุณา โสฬสจินดา
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ