ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย พัฒนาต่อยอดงานประจำเป็นงานวิจัยสู่การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย  โดยการนำงานประจำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นการวิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2 ในระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2567 วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ได้แก่ ผศ.ดร.สุรชัย พิมหา และคณะ

โดยในวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ กล่าวเปิดการอบรมและให้กำลังใจแก่บุคลากรสายสนับสนุนในการอบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดในการนำไปขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุม DAMASAC อาคารเลื่อน สุริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร
ข่าว : กรุณา โสฬสจินดา
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ