ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู เชิญเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “คุณพร้อมหรือยัง....กับภัยภิบัติที่เกิดขึ้นทุกวัน? ถอดบทเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ได้รับเชิญ เป็นวิทยากร ในงาน สัมมนาวิชาการ เรื่อง “คุณพร้อมหรือยัง....กับภัยภิบัติที่เกิดขึ้นทุกวัน? ถอดบทเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

เนื่องจากทางศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.) ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดการประชุมการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 23 และ 13th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น นอกจากนั้นยังมีการสัมมนาพิเศษ เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศและฝุ่น PM 2.5 ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยและสปป.ลาว” ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ผู้ร่วมเข้าประชุมประมาณ 350 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ