ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ร่วมตัดสินรางวัล ILO Fellowship Award ในงาน ICOH 2024, Morocco, Africa

ระหว่างวันที 28 เม.ย. ถึง 3 พ.ค. 2567 รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมงานประชุมThe 34th International Congress On Occupational Health; ICOH 2024 ณ เมือง Marrakesh ประเทศ Morocco โดยสมาพันธ์อาชีวอนามัย (International Commission On Occupational Health; ICOH) มี Prof. Dr. SK Kang, President (2024-2027) คนปัจจุบัน ภายใต้หัวข้อ “Enhancing Occupational Health Research and Practices: Closing the Gaps” ในงานนี้ รศ.ดร.สุนิสา ร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัล ILO Fellowship Award กับทีมคณะกรรมการอีก 4 ท่าน คือ คณะตัวแทนจาก ILO (Liza), past President ICOH (Prof. J Takara), ICOH Secretary Gen. (Dr. D Gagliadi) และ vice President ICOH-Dr. C Nogueira)

รางวัล ILO Fellowship Award มีขึ้นเพื่อการผลิตบุคลากรในวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่รับรองโดยบอร์ดนานาชาติ CSP (Certified safety professional) ให้กระจายไปยังทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างน้อย 2 คนต่อครั้ง ร่วมกับบอร์ดจากการจัดประชุม ICOH ซึ่งมีคณะกรรมการวิชาการผู้เชี่ยวชาญสาขาอาชีวอนามัยแขนงต่างๆ นักวิชาการ นักวิจัย มาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากทั่วโลก งานจัดขึ้นทุกๆ 3 ปี ผู้ร่วมจากสมาชิก กว่า 2,000 คน จะจัดครั้งถัดไป คือ ICOH2027 ณ Mumbei, India (Feb 2027) และ ICOH 2030 ณ กรุง Rome, Italy

ภาพ/ข่าวโดย: ส.อ.ป. (Link: https://www.ohswa.or.th/ilo-fellowship-award)
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ