ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ รศ.ดร.เชษฐา งามจรัส อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ จากสาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ รศ.ดร.เชษฐา งามจรัส อาจารย์จากสาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุม Cochrane Malaysia-Indonesia-Thailand-Australia for Networking ในวันที่ 27 เมษายน 2567 ณ National Institutes of Health, Selangor, Malaysia โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำงานร่วมกัน รวมถึงการส่งเสริมการผลิตและการเผยแพร่การวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Cochrane systematic reviews)
(รายละเอียดเพิ่มเติม https://malaysia.cochrane.org/news/cochrane-malaysia-indonesia-thailand-australia-meet-together-networking)

ข่าวโดย : รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม
งานงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ