ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

ประชุมวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2

บุคลากรด้านสาธารณสุข กว่า 2,000 คน ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมวิชาการและความร่วมมือสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ครั้งที่ 2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการและความร่วมมือสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เริ่มต้นอย่างไร... เมื่อกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนบังคับใช้” ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 2,000 คนจากทั่วประเทศ และได้กล่าวเสริมว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนำไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งการจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมารตรฐานอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันผู้ให้บริการสาธารณสุขย่อมได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย จึงพึงต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เมื่อกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนบังคับใช้ เพื่อให้วิชาชีพสาธารณสุขให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในอนาคต”
 
หลังจากนั้นเป็นพิธีเปิดการประชุมฯ โดยมีบุคคลสำคัญ 4 ท่าน ร่วมกันเปิดงานในครั้งนี้ ได้แก่ นายไพศาล บางชวด นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ร่วมถ่ายภาพกับคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ในช่วงเช้าผู้เข้าร่วมประชุมได้อุ่นเครื่องโดยการร่วมกันร้องเพลง กำลังใจ และชมวีดีทัศน์ “คนทำงาน ก้าวสู่วิชาชีพสาธารณสุข ” ก่อนรับฟังบรรยายเรื่อง “รู้จัก เข้าใจ เข้าถึง ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง” โดย นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และอุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอมุมมอง “คุณค่าและความคาดหวังต่อวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน” เสวนาเรื่อง “ทางเลือกสถาบันการศึกษากับแนวทางการพัฒนานักสาธารณสุขสู่วิชาชีพ” และ “เส้นทางวิชาชีพ สู่เส้นทางมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง” โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานสาธารณสุขหลายหน่วยงานร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง
 
การประชุมดังกล่าวยังมีต่อเนื่องไปถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการอภิปราย ในหัวข้อ “รู้ทันพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน: การบังคับใช้กฎหมาย” พร้อมทั้งรับฟังข้อซักถามต่างๆ จากผู้เข้าร่วมประชุม ต่อจากนั้นเป็นการร่วมกันเสนอ “ร่างปฏิญญาข้อบังคับจริยธรรมแห่งวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน” และพิธีส่งมอบร่างปฏิญญาดังกล่าวให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูดิท เตชาติวัฒน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งต่อไป และปิดการประชุม เวลา 13.30 น.
 
 
 
ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: กรุณา โสฬสจินดา

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ