ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพและพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รศ.ดร.จุฬาภรณ์  โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง The Third  Global Congress for Qualitative Health Research, “Holistic Caring in the Global Context: Evidences from Qualitative Health Research” ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2556 ณ ห้องออร์คิดบอลรูม 2-3  โรงแรมพูลแมนขอนแก่น โดยมีผู้เข้าประชุมเป็นนักวิชาการ นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา จากประเทศต่างๆ รวมทั้งนักศึกษาบัณฑิตศึกษา บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้สนใจ จำนวน 300 คน

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง The Third  Global Congress for Qualitative Health Research, “Holistic Caring in the Global Context: Evidences from Qualitative Health Research” เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศด้านการเรียนการสอน การวิจัย อบรมระยะสั้นและการศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้ การเผยแพร่และการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้จากงานวิจัยนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและประสบการณ์ทางสุขภาพของบุคลากรทางด้านสุขภาพกลุ่มนักวิชาการสุขภาพ นักวิจัยทางด้านสุขภาพระดับนานาชาติ และพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการระหว่างสถาบันต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ WHO Collaborating Center for Research and Training on Gender and Women’s Health, Research, Faculty of Nursing, Khon Kaen University,  Training Center for Enhancing Quality of Life of Working Age People, Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Faculty of Public Health, Khon Kaen University, University of Washington, Seattle, USA เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ