ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

งานวิจัย CR ด้าน occupational health ของอาจารย์คณะสาธารณสุขฯมข. ที่ประเทศฟินแลนด์

ศาสตราจารย์ ดร.มาลินี เหล่าไพบูลย์ และ อ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ได้ทำวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “Behavioral interventions for promoting respiratory protection use in workers” ซึ่งเป็น Cochrane Review Research ร่วมกับ Dr.Jos Verbeek, Headquarter และ Mr.Jani Ruotsalainen,Managing Editor ในกลุ่มของ Cochrane Occupational Safety and Health Review Groupได้เดินทางไป Complete Review ที่ Finnish Institute of Occupational Safety and Health,Kuopio,Finland ในระหว่างวันที่ 16 ถึง 25 พฤศจิกายน 2556 ในการนี้ได้รับความรู้ และประสบการณ์มากมาย และเกิดความหลากหลายทางวิชาการโดยเฉพาะมีความร่วมมือกันในงานวิจัยด้าน Occupational Health เป็นอย่างดีเยี่ยม

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.มาลินี เหล่าไพบูลย์ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Activities of the Thai Cochrane Network และ อ.ดร.พรพรรณ สกุลคู บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Occupational Health research in Thailand แก่นักวิจัยใน Finnish Institute of Occupational Safety and health อีกด้วย และยังร่วมเข้ารับการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ในช่วงเวลา 9.00 -10.00 น. ของทุกวัน(ดังโปรแกรมด้านล่างนี้)

PROGRAM

MONDAY

9.00-10.00 PirjoJokela / Anne Torpström: Occupational health services in Finland

TUESDAY

9.00-10.00 EskoRytkönen: Noise and vibration

WEDNESDAY

9.30.-10.30 Sirpa Rauas-Huuhtanen: Ergonomics in Finland

THURSDAY

9.00-10.00 JukkaMäittälä: Personal protective equipment exhibition and occupational health services of farmers

FRIDAY

9.30.-10.30 Your presentations to FIOH staff