ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2556

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริม กระตุ้น ผลักดันนักวิจัยในการผลิตผลงานวิชาการ และยกย่องชมเชยนักวิจัยดีเด่นที่สร้างชื่อเสียง

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ ประธานกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริม กระตุ้น ผลักดันนักวิจัยในการผลิตผลงานวิชาการ และยกย่องชมเชยนักวิจัยดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ ในปีนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี ได้มอบรางวัลให้แก่นักวิจัยดีเด่น ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556  ในกิจกรรมวัน “Sport Day and Night Fancy สานสัมพันธ์ครอบครัวชาวสาธารณสุขศาสตร์”   โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1) นักวิจัยที่มีจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ในฐานข้อมูล Refereed Journal สูงสุด  ได้แก่

   ระดับศาสตราจารย์         ดร.มาลินี  เหล่าไพบูลย์

   ระดับรองศาสตราจารย์    ดร.บัณฑิต  ถิ่นคำรพ

   ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ภัทระ  แสนไชยสุริยา

2) นักวิจัยที่มีจำนวนบทความวิจัยที่เป็นชื่อแรกที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS  ได้แก่

   ระดับศาสตราจารย์         ดร.สุพรรณี  พรหมเทศ

   ระดับรองศาสตราจารย์    ดร.จุฬาภรณ์  โสตะ

   ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พอใจ  พัทธนิตย์ธรรม

                                  ดร.ศิริพร  คำสะอาด

                                  อ.เชษฐา  งามจรัส

3) นักวิจัยที่มีผลรวมค่า Impact factor-SJR สูงที่สุด ได้แก่

   ระดับศาสตราจารย์         ดร.มาลินี  เหล่าไพบูลย์

   ระดับรองศาสตราจารย์    ดร.บัณฑิต  ถิ่นคำรพ

   ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พอใจ  พัทธนิตย์ธรรม

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ