ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ” ระยะที่ 2

      วันที่ 24 เมษายน 2561 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ” ระยะที่ 2 ซึ่งได้เชิญคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ นำโดย ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส, ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย เป็นวิทยากรในการบรรยายแก่นักศึกษาแพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับสถิติในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R

ายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย