ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

เอกสารประกอบ "การประเมินผลการสอนของบุคลากรสายวิชา" เพื่อประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)

1. แบบตรวจสอบเอกสาร/ขั้นตอนการขอรับการประเมินการสอนระดับคณะฯ

2. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินผลการสอน/กรรมการ (หัวข้อ กก.ประเมินฯ)

3. ประกาศคณะฯ (ฉบับที่ 640/2559) เรื่อง แนวปฏิบัติประเมินผลการสอนอาจารย์ฯ

4. ประกาศ มข. (ฉบับที่ 1874/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

5. ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ./ พ.ศ. 2556

6. ระเบียบการเขียนเอกสารการสอน/คำสอน (หลายหัวข้อ)