ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์      พิทักษานุรัตน์ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าสุขภาพสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ นอกจากนี้คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้นำบุคลากรสวัสดีปีใหม่อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรศักดิ์ ชายผา และ รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล ในวันเดียวกัน พร้อมกันนี้ได้รับพรปีใหม่ดีๆ จากท่านอธิการบดี รองอธิการบดี และอดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์กันถ้วนหน้า 

ภาพ/ข่าว โดย : น.ส.ผุสดี  ไกยวงศ์

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาจากประเทศเมียนมาร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาจากประเทศเมียนมาร์ในโครงการ พัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาจากประเทศเมียนมาร์ ในโครงการพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศภายใต้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพระหว่างประเทศ กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นอกจากนี้ยังมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาดังกล่าวในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 กิจกรรมในวันดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลรวมทั้งคำแนะนำต่างๆแก่นักศึกษาใหม่เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และระบบการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และยังเป็นการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อพัฒนาประเทศในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาภารกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกับต่างประเทศด้วย โดยมี International Rescue committee (IRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขในประเทศเมียนมาร์ และมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด อาทิเช่น Project of Local Empowerment (PLE)และ The United States Agency for International Development (USAID) ซึ่งในการปฐมนิเทศดังกล่าวมี Dr.Nyunt Naing Thein, Chief of Party (PLE) เข้าร่วมด้วย

บุคลากรด้านสาธารณสุข จากประเทศเมียนมาร์ จำนวน 24 คน จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปี จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเก็บข้อมูลทำวิจัยในประเทศเมียนมาร์ โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจาก 3 หน่วยงานหลักได้แก่ USAID คณะสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แผนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นนานาชาติของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและสื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพบรรยากาศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับบุคลากรและ นักศึกษาจาก Sebelas Maret University ประเทศอินโดนิเซีย

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาและบุคลากร จากหลักสูตร Master Program of Public Health มหาวิทยาลัย Sebelas Maret ประเทศอินโดนิเซีย จำนวน 7 คน เพื่อเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ คณะนักศึกษาดังกล่าวได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลนครขอนแก่น และดูงานด้านการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำราญ ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559

ภาพ/ข่าว โดย : ผุสดี ไกยวงศ์

 

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับรางวัลพร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 "ชุดคัดแยกขยะเปียกสำหรับ ติดตั้งเข้ากับระบบคัดแยกขยะ"


ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับรางวัลพร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ชุดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์นวัตกรรม "ชุดคัดแยกขยะเปียกสำหรับ ติดตั้งเข้ากับระบบคัดแยกขยะ" และเยี่ยมชมบู้ทผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในงาน innovation awards 2016 จัดโดย Science Park ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ,ข่าว โดย : กรุณา โสฬสจินดา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการ IFDS 2016

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะอาจารย์จาก 4 ท่าน จาก 4 มหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ The University of Tulsa Oklahoma, Hawaii Pacific University, Winston-Salem State University และ New Mexico Highlands University ภายใต้โครงการ International Faculties Development Seminar โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พรหมเทศ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับคณาจารย์จากต่างประเทศ ที่ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 และในปีนี้โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-16 มิถุนายน 2559 โดยมีกิจกรรมบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบสุขภาพด้านสาธารณสุขศาสตร์ และการเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพ ในประเทศไทย รวมถึงแพทย์ทางเลือก ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความสนใจเป็นพิเศษ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติครบรอบ 8 ปี

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 10.09 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ (IC KKU) ครบรอบ 8 ปี และมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติและคณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ

หลังจากได้รับฟังพระธรรมเทศนา คณะผู้บริหารได้ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูปและพิธีสงฆ์เสร็จสิ้นแล้วนั้น แขกผู้มีเกียรติก็ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ บริเวณ ชั้น 9 อาคารศูนย์สารสนเทศ เป็นบรรยากาศที่อิ่มบุญและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

ภาพ/ข่าว โดย :: ขวัญหทัย สินเธาว์