ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 8.09 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ครบรอบ 17 ปี โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูเมตติกิตตุคุณ (หลวงตาสมหมาย อตฺตมโน) รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) วัดป่าสันติกาวาส จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานสงฆ์ ณ บริเวณโถงดาวเหนือ ชั้น 1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ข่าว : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดย : ขวัญหทัย สินเธาว์
รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ


 

ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ คุณนิกร ปัดโต ศิษย์เก่าคณะ รุ่นที่ 18 รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิกร ปัดโต ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ วทบ. รุ่นที่ 18 เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 16 มี.ค. 2567 โดยผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ  และ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ คุณพรพิมล คะโยธา หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะและวิทยาลัย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพข่าว : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดย คุณพรพิมล คะโยธา
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ


 

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร (ผู้บริหารพบปะบุคลากร)

วันที่ 28 ก.พ. 2567 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร(ผู้บริหารพบปะบุคลากร) และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสื่อสารจากผู้บริหารไปยังบุคลากรในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้ได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาองค์กร รวมทั้งยังได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ซักถามข้อสงสัยและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

ภาพ/ข่าว : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดย น.ส.รจนา หมวดศรี

รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ


 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงาน "วันเกษตรภาคอีสาน" ประจำปี 2567

เช้าวันที่ 26 ม.ค. 2567 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงาน "วันเกษตรภาคอีสาน" ประจำปี 2567 ณ อาคารจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวันเกษตรภาคอีสาน ในปีนี้ จัดระหว่าง วันที่ 26 ม.ค. ถึง 4 ก.พ. 2567 นี้

ภาพ/ข่าว โดย : นายศรศักดิ์  อุระ


 

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงาน “คืนสู่เหน้าเรารัก มข. 60 ปี แห่งความภูมิใจ”

ในภาคเย็นวันที่ 25 ม.ค. 2567 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กวินทร์ ถิ่นคำรพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ นวัตกรรม และการต่างประเทศ และบุคลากร ร่วมงาน “คืนสู่เหน้าเรารัก มข. 60 ปี แห่งความภูมิใจ” โฮมความรัก ความหลัง ความทรงจำ และความภาคภูมิใจ ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 คุณวัชรินทร์ เวชวิริยกุล นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กระทรวงสาธารณสุข ศิษย์เก่าหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) รุ่นที่ 3

และศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 คุณกัลยา อารยางกูร พยาบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่าหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการระบาด

ภาพ/ข่าว : โดย นายศรศักดิ์  อุระ


 

ชื่นชมยินดีผู้บริหารและอดีตผู้บริหาร คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 25 ม.ค. 2567 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในงาน วาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น "60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม" ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผู้บริหาร, อดีตผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำคณะ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ 7 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ด้านบริหาร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ด้านบริหาร

3. รองศาสตราจารย์ พิษณุ อุตตมะเวทิน อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ด้านบริหาร

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระศักดิ์ ชายผา อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ด้านบริหาร

5. รองศาสตราจารย์ อรุณ จิรวัฒน์กุล อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ด้านบริหาร

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะพล ศรีฤาชา อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ด้านบริหาร

7. ศาสตราจารย์มาลินี เหล่าไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ด้านสร้างผลงานทางวิชาการ

โดยวันดังกล่าวฯ มีคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาเข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารทุกท่าน ในโอกาสได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้

ภาพ/ข่าว : โดย นายศรศักดิ์  อุระ