ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ปีใหม่ไทยรดน้ำขอพร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร คณาจารย์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมดังกล่าวมีทั้งบุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญา โท และปริญญาเอก ร่วมรดน้ำขอพรจากคณาจารย์กันอย่างคับคั่ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความชุ่มฉ่ำ ชื่นมื่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้พรกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมกิจกรรมรดน้ำและให้พรบุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

          “กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีอันดีงามของไทย รวมถึงการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร และเป็นโอกาสอันดีในการรดน้ำขอพรจากคณาจารย์ถือเป็นสิริมงคลกับชีวิต” นายบริพัตร จุกจันทร์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์กล่าว

 

IRC จับมือ มข. พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขชาวเมียนมาร์

International Rescue Committee ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขชาวเมียนมาร์ 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ International Rescue Committee หรือ IRC เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขชาวเมียนมาร์ โดยมี Dr. Nyunt Naing Thein ซึ่งเป็น Deputy Chief of Party ใน Project for Local Empowerment ของ IRC เป็นผู้ลงนาม ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณของ USAID

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร. ชนะพล ศรีฤาชา อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข นางสาวจิดาภา พลางวัน หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวชวัลลักษณ์ คลังกลาง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี เดินทางไปที่ IRC อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการตามคำเชิญของ IRC และยังได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์สถานบริการด้านสุขภาพบริเวณชายแดนไทย เมียนมาร์ ที่ให้บริการกับคนไข้ชาวเมียนมาร์ ก่อนเริ่มจัดหลักสูตรอบรม

ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์

ภาพ: จิดาภา พลางวัน   

 

Tohoku Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น วิจัยด้านการพัฒนาระบบประปาชุมชนร่วมกับ มข.

คณาจารย์จาก Tohoku Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น หารืออธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการวิจัยด้านการพัฒนาระบบประปาชุมชนร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ภายใต้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำคณาจารย์ซึ่งเป็นทีมวิจัยจาก Tohoku Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Prof. Yoshinobu Ishibashi  Prof. Yung Hee Han และ Prof. Masayuki Hayashi เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นหารือการทำวิจัยด้านการพัฒนาระบบประปาชุมชน ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการดำเนินการวิจัยดังกล่าวจะใช้งบประมาณจาก Japan International Cooperation Agency (JICA)

การเดินทางมาในครั้งนี้ถือเป็นการเข้ารายงานผลและความก้าวหน้าของการวิจัยในครั้งที่แล้วต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการดำเนินการวิจัยเรื่องที่สอง ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2558 ที่จะถึงนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวชื่นชมทีมวิจัยและเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชากรในภาคอีสานหากงานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จ เพราะพื้นที่ภาคอีสานประสบกับปัญหาความแห้งแล้ง และการนำน้ำผิวดินมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพจะแก้ปัญหาของชุมชนได้เป็นอย่างดี

Tohoku Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปลายปี พ.ศ. 2556 และได้ร่วมทำวิจัยเกี่ยวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมในภาคอีสาน และกำลังจะเริ่มการวิจัยร่วมกันอีกครั้งเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประปาชุมชน

ภาพ/ข่าว : ผุสดี ไกยวงษ์

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับรางวัลในงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ

5 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ

             คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี กับ 5 รางวัลแห่งเกียรติยศ ในงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งในปีนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารางวัลคณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเลิศ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขึ้นรับมอบโล่รางวัล และยังมีบุคลากรอีก 4 ท่าน ขึ้นรับรางวัลในวันเดียวกันดังนี้

  1. ศาสตราจารย์ ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์           รางวัลนักวิจัยระดับทอง
  2. ศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พรหมเทศ            รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานด้านวิจัย
  3. รองศาสตราจารย์ ดร. ชนะพล ศรีฤาชา          รางวัลผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีหรือเทียบเท่า ระดับดีเยี่ยม
  4. นางสาวจิดาภา พลางวัน                            รางวัลนักวิจัยดีเด่น สายสนับสนุน 

งานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ จัดขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชมยินดี ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นผู้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พรหมเทศ(คนขวามือ)
รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานด้านวิจัย 
และ นางสาวจิดาภา พลางวัน(คนซ้ายมือ) รางวัลนักวิจัยดีเด่น สายสนับสนุน 

รองศาสตราจารย์ ดร. ชนะพล ศรีฤาชา
รางวัลผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีหรือเทียบเท่า ระดับดีเยี่ยม

ศาสตราจารย์ ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์ 
รางวัลนักวิจัยระดับทอง

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับผู้แทนจากสถาบัน International Education Centre, Bangor University จากสหราชอาณาจักร

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.09 น. คุณ Sarah Jones- Morris ตำแหน่ง Country Manager สถาบัน International Education Centre, Bangor University จากสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) ได้เข้าเยี่ยมชมคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ ห้องรับรอง 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ อีกทั้งมีการพิจารณาหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักสูตรระยะสั้น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ความร่วมมือด้านการวิจัย (ระบบการดูแลสุขภาพ) และการเจรจา   ทำ MOU ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ กับ Bangor University ในอนาคต อีกด้วย

   

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดี         เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังมี ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้มี คณะ หน่วยงาน สโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีอย่างเนืองแน่น ผู้เข้าร่วมงานต่างแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย และชุดสากลเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในวันดังกล่าวมี รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานนำบุคลากรจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชาก่อนปิดงาน