ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะการเขียนเพื่อตีพิมพ์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มพูนทักษะการเขียนรายงานสอบสวนโรคเพื่อตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ ซึ่งจัดโดยภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้นักวิชาการสาธารณสุขและศิษย์เก่ามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมากขึ้น โดยมีเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในทีมผู้ระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วหรือ SRRT คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีภารกิจในการสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่  รวมถึงการเขียนรายงานการสอบสวนด้วย ทั้งนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  พรหมเทศ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและหัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการอบรมดังกล่าว ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ นายแพทย์ภาสกร  อัครเสวี ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุข อดีตผู้อํานวยการสํานักงานระบาดวิทยา  มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีหัวข้อในการบรรยาย ได้แก่  หลักการและสาระสําคัญของการเขียนรายงานสอบสวนโรค เขียนบทความสอบสวนโรคอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการเขียนสอบสวนโรคเพื่อเป็นบทความตีพิมพ์

   
 

ข่าว   :   ผุสดี  ไกยวงษ์
ภาพ  :   ขวัญหทัย สินเธาว์

 

 

 

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ใน ขอนแก่นมาราธอน นานาชาติ ครั้งที่ 11 และยังเป็นการเฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้คณะสารณสุขศาสตร์ยังสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิ่งมาราธอนโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรของคณะสารณสุขศาสตร์ที่สมัครเข้าร่วมวิ่งในครั้งนี้ด้วย

สวัสดีปีใหม่อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อดีตคณบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเทศกาลแห่งการส่งความสุข

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำคณาจารย์และบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรปีใหม่จากอดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ศาสตราจารย์ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลื่อน สุริหาร รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรศักดิ์ ชายผา และรองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน  และในวันที่  7 มกราคม 2557 ได้เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารสิริคุณากร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณบดีและผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เช่น สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาระบาดวิทยา นักศึกษาระดับปริญญาเอก ตัวแทนนักศึกษาทุนช้างเผือก และอีกหลายหน่วยงาน

ภาพ/ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดอาคารสโมสรบุคลากร มข.

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับคุณประสิทธิ  โททุโย นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมพิธีทำบุญสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากที่ได้สร้างอาคารหลังใหม่ จึงได้ถือเอาวันนี้เป็นวันเปิดอาคารสโมสรฯ และร่วมกันทำบุญเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ซึ่งในงานดังกล่าวมี รองศาสตราจารย์ถวัลย์วงศ์ รัตนศิริ อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธี ในวันดังกล่าวมีการถวายภัตตาหาร พร้อมเครื่องไทยทาน  และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

แสดงความยินดี 33 ปี คณะเภสัชศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และบุคลากร เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี วันคล้ายวันสถาปนา ณ ลานอเนกประสงค์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รับมอบกระเช้า

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ใน 7 สถาบันร่วมลงนามกับกรมอนามัย

ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้แทนจาก 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย เพื่อร่วมกันพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับ กรมอนามัย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล