ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมงกุฎเงิน โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะ จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการศึกษาแนวทางและกลไกการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ปีงบประมาณ 2556 (ระยะที่ 1)  โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม พร้อมกล่าวว่า

          “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ” ได้ถูกบรรจุอยู่ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม ของคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ผลการศึกษาครั้งนี้ จะนำไปสู่การสนับสนุนให้เกิดแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับการประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่น ในการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การควบคุม กำกับ ติดตามการประกอบกิจการฯ ตลอดจนการพัฒนานโยบายสาธารณะของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นในการดูแลและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

โดยผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมงานวันศรีนครินทร์

วันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานคณบดี นายอณัชปกร  สาระรัตน์ และคณะ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์ และวันอาสาสมัครไทย ปี 2556 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นคุณประโยชน์ ต่อประเทศชาติ และพสกนิกรเป็นอเนกประการ ทรงอภิบาลพระธิดา และพระโอรสสองพระองค์ ซึ่งต่อมา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมอันประเสริฐ เป็นที่เคารพรักเทิดทูลของปวงพสกนิกร ด้วยพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ด้านสาธารณสุข การศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า จึงพร้อมใจถวายพระสมัญญาภิไธย ให้ทรงเป็น “พระมารดาแห่งวิชาชีพพยาบาลไทย” และ“พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์”   นอกจากนี้  UNESCO ได้ถวายพระเกียรติให้ทรงเป็น “บุคคลสำคัญของโลก” ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อส่วนรวมในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์การพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อม

   
   

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นายอณัชปกร สาระรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยบุคลากร และสโมสรนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล

เช้าวันที่ 24 กันยายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นายอณัชปกร  สาระรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในวันที่ 24 กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และสาธารณสุขของไทย" 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร มข.


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2556 ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร. สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ดังนี้

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   รศ. นวรัตน์  วราอัศวปติเจริญ

คณบดีคณะเทคโนโลยี  รศ.พรเทพ  ถนนแก้ว

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ผศ.สมเกียรติ  ศรีจารนัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย) รศ.วิรัช  จิ๋วแหยม

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย) ผศ.กริช  แรงสูงเนิน

 

คณบดี ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

เช้าวันที่ 12 กันยายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์  คณบดี และคณะ ร่วมงานแสดงความยินดี และร่วมทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลแด่บูรพาจารย์และบุคลากรผู้ล่วงลับ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี ณ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบกระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีดังกล่าว

คณบดี ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา MBA

เมื่อเช้าวันที่ 9 กันยายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์  คณบดี  และคณะ ร่วมงานแสดงความยินดี ทำบุญตักบาตร และร่วมถวายผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย 10 ชั้น โรงพยาบาลชัยภูมิ เนื่องใน       วันสถาปนาครบรอบ 19 ปี ณ อาคาร สุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดี รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ รับมอบกระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีดังกล่าว