ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ทุกคน สู่...."บ้านสีชมพู รั้วสีอิฐ" วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี 'รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์' คณบดี เป็นประธานพิธีกล่าวต้อนรับ ณ ห้องตักศิลา และห้องภูฝอยลม อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ในวันดังกล่าวคณะได้จัดบรรยายพิเศษให้กับ นักศึกษาใหม่ ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดย 'รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์' รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการคุณภาพการศึกษา
2. ด้านวิธีการและสาธิตขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดย 'คุณสมโภชน์ ถิ่นปรุ' นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
3. ด้านการปรับตัวและการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยเรียน โดย 'อาจารย์ ดร.รัฐพล ไกรกลาง' ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
4. สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษา มข. โดย หัวหน้าหน่วยปฐมภูมิ 123 มข. โรงพยาบาลศรีนครินทร์
และ กิจกรรมสโมสรนักศึกษาพบน้องใหม่ โดย 'นายณัฐชานนท์ เอี่ยมพันธ์' นายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 20

18 ก.ค. 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 20 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเทล

ข่าวโดย : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินและการช่วยเหลือกู้ชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 12 -13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินและการช่วยเหลือกู้ชีพ" ให้กับนักศึกษาระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเอกคู่อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ), สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคปกติ รวมทั้งสิ้น 155 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 510 113 การบริบาลปฐมภูมิ (Primary Care) ทั้งนี้คณะได้เชิญวิทยากร คุณกัญญา วังศรี พยาบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. พร้อมทีม ให้การอบรมบรรยาย และฝึกอบรมปฏิบัติการฯ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี และ ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบและดำเนินการจัดโครงการฯ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล และ อ.ดร.พรพิมล ชูพานิช

ซึ่งการจัดโครงการขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้สามารถประเมินอาการเบื้องต้นเพื่อตัดสินใจช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน  หรืออุบัติเหตุ ได้อย่างถูกวิธีและทันท่วงทีเมื่อพบเจอเหตุต่อไป

ภาพบรรยากาศการอบรม วันที่ 12 มี.ค. 2563 ฝึกอบรมนักศึกษา สาขาวิชาเอกคู่อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ)

ภาพบรรยากาศการอบรม วันที่ 13 มี.ค. 2563 ฝึกอบรมนักศึกษา สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   
   
   
   
   

ข่าวโดย : ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล
รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

 

PH KKU Show and Share 2020 “ผลงานเด็ด ประสบการณ์โดน”

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา นำโดย อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา และ อาจารย์กชกร อึ่งชื่น ได้ดำเนินการจัดโครงการ "Show and Share 2020" ในหัวข้อ “ผลงานเด็ด ประสบการณ์โดน” ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เผยแพร่ผลงาน (project) จากการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ในรูปแบบของนิทรรศการพร้อมกับการประกวดผลงาน และกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงาน ให้กับนักศึกษารุ่นน้อง ได้เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดบูทนิทรรศการให้ความรู้และนันทนาการให้กับผู้เข้าร่วมงาน ทั้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและมอบรางวัล

สำหรับนักศึกษาผู้ได้รางวัลจากการประกวดผลงานในโครงการ Show and Share 2020 หัวข้อ “ผลงานเด็ด ประสบการณ์โดน” ประจำปี 2563 มีดังนี้

สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

รางวัลชนะเลิศ                     นายพงศธร นาดี และ นายอาคเนย์ สร้อยคำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นางสาวชนนิกานต์ ณ จำปาศักดิ์ และ นางสาวเบญจวรรณ รวดเร็ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       นางสาวจุฬาลักษณ์ หลักหาญ

Popular vote                     นางสาวชนนิกานต์ ณ จำปาศักดิ์ และ นางสาวเบญจวรรณ รวดเร็ว

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รางวัลชนะเลิศ                     นางสาวกุลจิรัฐ ศิลาเกษ และ นางสาวชนนิกานต์ หินเธาว์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นางสาวนิรมล ทัพธานี และ นางสาวลลิลา เจริญวานิช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       นายพชร คำชัยภูมิ

Popular vote                     นางสาวธัญชนก คำผ่าย และ นางสาวฐิติมา ทาน้อย

รางวัลชมเชย                        นายภูดิท วัชรินทร์ธาดา, นายณัฐวัตร แก้วอุบล และ นางสาวปนัดดา มาลีหวล

ประมวลภาพกิจกรรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน
ได้แก่ นายศุภกฤต อารีดี, นางสาวพัณณิตา ธิวโต,
นางสาวเบญจวรรณ รวดเร็ว และ นางสาวนัฏกานต์ ดงใหญ่
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน
ได้แก่ นายอานนท์ ทองทวี, นางสาวปนัดดา มาลีหวล, 
นางสาวลลิตา ประจักษ์รัตนกุล และ นางสาวพักตร์พิมล สายจันทร์

ข่าวโดย : อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/PublicHealth.KKU

 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.15 น. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีคณาจารย์ กล่าวปัจฉิมโอวาทให้กับนักศึกษา และในโครงการดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เชิญวิทยากรจาก บริษัท ซุปเปอร์ เรซูเม่ จำกัด  กรุงเทพฯ ให้การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ หัวข้อ “เขียน Resume ให้ปัง...จบใหม่อย่างไรก็ได้งาน” และ วิทยาการจากฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ให้การบรรยายหัวข้อ “เตรียมตัวสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน” เสริมความรู้ให้กับนักศึกษาอีกด้วย

ข่าว/ภาพ โดย : ศรศักดิ์ อุระ, เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา เวลา 08.30 – 17.45 น. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีคณาจารย์พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วม การจัดโครงการในครั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เชิญวิทยากรจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ การสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ” เสริมความรู้และทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษาก่อนจบการศึกษาออกสู่สังคมต่อไป

ข่าว/ภาพ โดย : ศรศักดิ์ อุระ, เอกฤทธิ์ ปทุมพร