ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.15 น. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีคณาจารย์ กล่าวปัจฉิมโอวาทให้กับนักศึกษา และในโครงการดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เชิญวิทยากรจาก บริษัท ซุปเปอร์ เรซูเม่ จำกัด  กรุงเทพฯ ให้การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ หัวข้อ “เขียน Resume ให้ปัง...จบใหม่อย่างไรก็ได้งาน” และ วิทยาการจากฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ให้การบรรยายหัวข้อ “เตรียมตัวสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน” เสริมความรู้ให้กับนักศึกษาอีกด้วย

ข่าว/ภาพ โดย : ศรศักดิ์ อุระ, เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา เวลา 08.30 – 17.45 น. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีคณาจารย์พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วม การจัดโครงการในครั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เชิญวิทยากรจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ การสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ” เสริมความรู้และทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษาก่อนจบการศึกษาออกสู่สังคมต่อไป

ข่าว/ภาพ โดย : ศรศักดิ์ อุระ, เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

ฝึกปฏิบัติการ การจัดการความปลอดภัยและการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน ณ สนามฝึกอบรม บริษัท NPC & Environmental Service จำกัด จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา และ อาจารย์กชกร อึ่งชื่น นำทีมนักศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อีกทั้งบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยและการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด อ.มาบตาพุด จ.ระยอง ทั้งนี้ โดยวันและเวลาดังกล่าว นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรที่ 1 เรื่องฝึกปฏิบัติการระงับอัคคีภัยโดยรายละเอียดของกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่การแนะนำอุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆเป็นลักษณะการอบรมแบบทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงจากถังแก๊สและน้ำมัน


บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

วิทยากรอบรมก่อนการฝึกปฏิบัติการ 
การใช้ถังดับเพลิงจากถังแก๊สและน้ำมัน 

การฝึกปฏิบัติการจำลองใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้จากน้ำมัน

การฝึกปฏิบัติการจำลองใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้จากน้ำมัน

การฝึกปฏิบัติการจำลองใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้จากถังแก๊ส

การระงับเหตุเพลิงไหม้ของถังแก๊สโดยใช้มือ

จำลองการฉีดน้ำตามความรุนแรงของสถานการณ์เพลิงไหม้

จำลองการฉีดน้ำตามความรุนแรงของสถานการณ์เพลิงไหม้

ฝึกการเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

ฝึกการเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรที่ 2 เรื่องฝึกปฏิบัติการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีรั่วไหลโดยรายละเอียดของกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่การแนะนำอุปกรณ์สำหรับใช้ในกรณีสารเคมีรั่วไหลเป็นลักษณะการอบรมแบบทฤษฎี จำลองสถานการณ์ในช่วงเช้า

 

การจำลองเหตุการณ์การเก็บกู้สารเคมีรั่วไหล

   

ในส่วนของช่วงบ่ายทำการฝึกปฏิบัติโดยการจัดทำแผนฉุกเฉินพร้อมทั้งการเก็บกู้สารเคมีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลโดยนักศึกษาจะทำการจัดทำแผนฉุกเฉินของสารเคมี 2 ชนิด ชนิดที่ 1 จำลองสถานการณ์กรณีแก๊สคลอรีนรั่วไหลภายในโรงงาน

นอกจากนี้ทางบริษัท ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบชุดดับเพลิง จำนวน 10 ชุด ให้ทางคณะ เพื่อใช้ในการการจัดการความปลอดภัยและการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉินต่อไป 

ในนามตัวแทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการเข้าฝึกอบรมและเยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี้

ข่าวโดย: นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3

 

ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ, พร้อมหัวหน้างานวิชาการ และ หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษาฯ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ภายในงานมีกิจกรรมและบูธจากคณะต่างๆ มากมาย กิจกรรมมี 2 วัน ระหว่างวันที่ 30- 31 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข.        

ภาพ/ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดอบรมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาอาชีวอนามัย หลักสูตร Intermediate - Advanced Excel ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

โพสข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

 

ครั้งแรกในไทย! นักศึกษาสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝึกการเรียนรู้การใช้ข้อมูลดาวเทียมในการประมาณค่ามลพิษทางอากาศกับผลกระทบสุขภาพ

วันที่  24  ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 -12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ สกุลคู  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้รับผิดชอบวิชา 512 307 Air Noise and Vibration ได้รับเกียรติ จากอาจารย์และคณะทำงานจาก โครงการการใช้เทคโนโลยีแผนที่ภาพถ่ายทางดาวเทียมในการหาความสัมพันธ์กับการเกิดโรคในคนไทย ภายใต้โครงการชะลอและป้องกันไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ CKDNET คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย อาจารย์อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ข้อมูลด้านดาวเทียมและความสัมพันธ์กับสุขภาพ

ในการนี้ ได้ให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับ การสำรวจคุณภาพอากาศ มลพิษทางอากาศซึ่งเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนของก๊าซและอนุภาคที่มีขนาดและองค์ประกอบแตกต่างกัน ความเข้มข้นของสารมลพิษแต่ละชนิดมักจะมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก อีกทั้งยังมีปัญหาของโรคเฉพาะถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สารเคมี และองค์ประกอบของฝุ่น เช่น black carbon , organic carbon, sulfate , sea salt , dust โดยใช้ดาวเทียมและเซนเซอร์แต่ละชนิด อาทิเช่น MODIS OMI และ MERRA2 รวมทั้งการเข้าถึง จุด ไฟไหม้ hotspot ตามละติจูด 

นักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อมจำนวน 17 คนให้ความสนใจและสอบถามเรื่องดาวเทียมอย่างมากมายและสามารถเข้าถึงข้อมูล ปฏิบัติติการ workshop ในหาองค์ประกอบของฝุ่นและละอองลอยใน ระดับโลก ระดับประเทศไทย   รวมถึงจังหวัดและอำเภอ และจุดต่าง ๆ ตามละติจูด ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งคาดว่า หลังจากจบการบรรยายและการทำ work shop ดังกล่าว นักศึกษาจะสามารถตอบโจทย์ความน่าเชื่อถือของดาวเทียมในการเทียบกับค่า ละอองลอย  สร้างความท้าทายอย่างมากให้กับวงการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถใช้ในการอธิบายผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมลพิษหรือแหล่งกำเนิด อาทิ ด้านสุขภาพ สาธารณสุข โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เพื่อเตรียมพร้อมด้านฉุกเฉินและ การตอบสนองและปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู
รายงายข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ