ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

“วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” 2563

วันที่ 18 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงาน “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ให้กับผู้เกษียณอายุงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2563 ณ ห้องมงกุฎพลอย ชั้น 16 โรงแรมโฆษะขอนแก่น โดยในปี 2563 นี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์มีผู้เกษียณอายุงานทั้งหมด 4 ท่าน คือ รศ.ดร.ชนะพล ศรีฤาชา รศ.กาญจนา  นาถะพินธุ รศ.ดร.พรรณี  บัญชรหัตถกิจ และ นางสาวธนพินท์ ทรัพย์ธรณี โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในงานฯ และมีกิจกรรมที่จัดให้กับผู้เกษียณ ดังนี้

1. การแสดง “ชุด รำอวยพร”

2. พิธีบายศรีสู่ขวัญแด่ผู้เกษียณอายุราชการและกล่าวถึงคณูปการของผู้เกษียณอายุราชการ

3. ฉายวิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 4 ท่าน และกล่าวความรู้สึกที่มีต่อคณะฯ

4. การแสดง “ชุดด้วยรักและห่วงใย ถักทอดวงใจมุทิตา” และมอบของที่ระลึก และร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับผู้เกษียณทุกท่าน

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 15 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน ณ ห้อง 1307 ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล โดยวันดังกล่าวได้จัดบรรยาย ดังนี้

1. บรรยายแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 และนโยบายแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 โดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีและผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์

2. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะหลัก แบ่งกลุ่มย่อยตามยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดโครงการ/ตัวชี้วัด

3. นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย และสรุป ปิดประชุม โดย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ ขอนแก่น-สารคาม ตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน “ในโครงการ อว. สร้างงานเฟส 2”

วันที่ 14 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวจิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ พร้อมทีม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน “โครงการ อว.สร้างงานเฟส 2 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด 9 จังหวัด 10 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย สกลนคร และจังหวัดนครพนม ซึ่งในครั้งนี้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม และมีกำหนดจะออกตรวจเยี่ยมพื้นที่อื่นๆ ต่อไปจนเสร็จสิ้นโครงการฯ

   
   
   
   
   

ภาพ/ข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

ผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช” รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ บริเวณวงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ รัชกาลที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      

ภาพ/ข่าว : เพจ Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข./ ผู้โพสต์ : LP Kwanhathai Lookpong

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในโครงการ “อว. สร้างงานเฟส 2” พื้นที่ปฏิบัติงานจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวจิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริการคณะฯ พร้อมทีม ออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานใน “โครงการ อว.สร้างงานเฟส 2” โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับผิดชอบพื้นที่การจ้างงานทั้งหมด 9 จังหวัด 10 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย สกลนคร และจังหวัดนครพนม
โดยในครั้งนี้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวน 16 คน และมีกำหนดจะออกตรวจเยี่ยมโครงการฯในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดอื่นๆต่อไป

ภาพ/ข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ในการทำงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องภูเก้า ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลและปรับพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการดำเนินชีวิตพัฒนาปรับบุคลิกภาพให้มีความพร้อม โดยได้รับเกียรติ รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งได้รับเชิญวิทยากร คุณสิรินทร์ ประเสริฐสังข์ นักพัฒนาบุคลิกภาพมืออาชีพ และ คุณวรกานต์ ศิริสวัสดิ์ ช่างแต่งหน้ามืออาชีพ มาเป็นวิทยากรกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ