ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ปชส. การสรรหาคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 พฤษภาคม 2562 124
ปชส : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระหว่างวันที่ 8-28 พ.ค. 2562 นี้) 10 พฤษภาคม 2562 347
ปชส. ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4 เรื่อง “ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน” ในวันที่ 14 มิ.ย. 2562 27 มีนาคม 2562 869
ปชส. : ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โภชนาการสัญจร ครั้งที่ 2 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “โภชนาการกับการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)” วันที่ 28 มิ.ย. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 374
ประกาศ : รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 (รอบ 2) | สม. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | วท.ม. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับสมัครวันนี้ถึง 30 เม.ย. 2562 01 มีนาคม 2562 190
ประกาศ : ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 02 มกราคม 2562 108
ประกาศ : รายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2561 29 พฤศจิกายน 2561 243
ประกาศ : รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2561 20 พฤศจิกายน 2561 562
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1126/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์เงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 พฤษภาคม 2561 406
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 9 มี.ค. 2561) 09 มีนาคม 2561 165
ระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่อง ค่าที่พักของพนักงานขับรถ (หนังสือเวียน ลงวันที่ 9 พ.ย. 2560) 09 พฤศจิกายน 2560 184
ปชส. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณและการดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้บฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 27 ตุลาคม 2560 464
ปชส. : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการขอประชาสัมพันธ์ วิธีการและขึ้นตอนการขอใบเสร็จค่าลงทะเบียนนักศึกษา(ออนไลน์) 18 สิงหาคม 2559 406
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 25 ธันวาคม 2558 685
สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน ขอประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถพร้อมโปรโมชั่น พื้นที่อาคารที่จอดรถ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 กันยายน 2558 543
ปชส. แจ้งสงวนสิทธิ์พื้นที่จอดรถให้สำหรับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20 สิงหาคม 2558 1544
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(หลักเกณฑ์และการตั้งงบประมาณ) 10 ตุลาคม 2556 1802