ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ รอบที่ 3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ (วันที่ 26 พ.ค. 65) 19 พฤษภาคม 2565 61
ประกาศ : รายชื่อนักศึกษาทำงานพิเศษระหว่างเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฉ.13/2565) ลว. 10 พ.ค. 65 12 พฤษภาคม 2565 55
เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ณ Yogyakarta State University (UNY) ประเทศอินโดนีเซีย 03 พฤษภาคม 2565 31
Future Finance Star Scholarship" Valuation Master Class Boot Camp 03 พฤษภาคม 2565 26
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 2) เรื่อง รับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 08 เมษายน 2565 48
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 1) เรื่อง คะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 31 มีนาคม 2565 50
ปชส. : โครงการ Inalco's 2022/2023 International Student Exchange Program ณ ประเทศฝรั่งเศส 15 มีนาคม 2565 43
ปชส. : โครงการ 2022 Ewha International Co-Ed Summer College ประเทศเกาหลีใต้ 15 มีนาคม 2565 41
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 "เกาหลีศึกษา" 15 มีนาคม 2565 42
Call for Summer Program 2022 at Saitama University 04 กุมภาพันธ์ 2565 60
Call for Fall (October) 2022 Exchange Program at Yamaguchi University 04 กุมภาพันธ์ 2565 55
เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Tsing Hua University 04 กุมภาพันธ์ 2565 67
ปชส. : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE- English, N4) for Spring and Fall entries 2022-2023 ประเทศญี่ปุ่น (ภายในวันที่ 14 มี.ค. 2565) 09 พฤศจิกายน 2564 131
ประกาศ : ตารางสอบปลายภาค และ รายวิชาที่จัดสอบนอกตาราง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 05 พฤศจิกายน 2564 119
คู่มือ : สำหรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 09 กรกฎาคม 2564 389
คู่มือ : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2564 09 กรกฎาคม 2564 298
คู่มือ : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 09 กรกฎาคม 2564 287
ประกาศ : มข. เรื่อง การขอผ่อนฝันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2563 19 สิงหาคม 2563 386
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ทุนการศึกษา : โครงการ GREAT SCHOLARSHIPS 2020 - ประเทศไทย (ตลอดปีการศึกษา) 05 กุมภาพันธ์ 2563 572
ประกาศ : หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 127/2561) 28 มีนาคม 2561 1134