ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีและคณะร่วมพิธีเปิดและประชุมวิชาการนานาชาติ "Veterinary Practices wards One-Health"

เช้าวันที่ 24 มี.ค. 59 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ และคณะร่วมพิธีเปิดและประชุมวิชาการนานาชาติ "Veterinary Practices wards One-Health" ณ โรงแรมเซนทารา และช่วงบ่าย ได้เดินทางร่วมประเมินศักยภาพพื้นที่บริการวิชาการ บ้านภูคำเบ้า อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

  

ภาพ,ข่าว :: กรุณา โสฬสจินดา

 

ประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ และมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณท่านอดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ และแสดงความยินดีกับคณบดีคนใหม่ รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร หลังจากนั้นได้มีการประชุมตามวาระ ซึ่งครั้งนี้มีท่าน       รอง ผอ. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และคุณกาญจนศรี สิงห์ภู่ พยาบาลเชี่ยวชาญและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมหารือแนวปฏิบัติเรื่องการให้ภูมิคุ้มกันนักศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งได้ข้อสรุปที่จะมีการประสานการดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปในปีการศึกษานี้ และปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

ไฮเทครักษาโรค! มข.ผนึกกรมการแพทย์ พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือกับ กรมการแพทย์ และ รพ.มะเร็งอุดรธานี เพื่อพัฒนาสารสนเทศทางการแพทย์ โปรแกรม Thai Care Cloud เชื่อมฐานข้อมูลครอบคลุมระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาสารสนเทศทางการแพทย์ (Medical Informatics Development) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (Data Management and Statistical Analysis Center หรือ DAMASAC) คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ กรมการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี และสำนักตรวจราชการกรมการแพทย์ โดย นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดี กรมการแพทย์ เพื่อร่วมกันพัฒนาสารสนเทศทางการแพทย์ (Medical Informatics) ให้ครอบคลุมเป้าหมายหน่วยงานบริการสุขภาพและหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์จำนวน 188 แห่ง ภายใน 3 ปี จากแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนาโปรแกรม Thai Care Cloud ที่สามารถเชื่อมฐานข้อมูลลูกข่ายโดยอัตโนมัติ เพื่อสามารถทำการวิเคราะห์ ประมวลผล และรายงานผลทางการแพทย์รายบุคคล เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งตัวผู้ป่วยรักษาแบบไร้รอยต่อ (Seamless referral system) รองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ภายในพิธีลงนามความร่วมมือ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ และกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ จากนั้น รองศาสตราจารย์ บัณฑิต ถิ่นคำรพ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (DAMASAC) ได้กล่าวนำเสนอระบบ Thai Care Cloud และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดย อธิบดี กรมการแพทย์ และ อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือครั้งนี้ พร้อมแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงและถ่ายภาพร่วมกัน โดยมี คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีฯ

ข่าวโดย :: Worawit Siripanuwat

 

สวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร บุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนเข้ามอบกระเช้าแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ท่านอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปในทิศทางที่ตั้งไว้ และยังได้รับพรดีๆ ก่อนกลับมาช่วยคิด ช่วยทำ พัฒนา มข. ต่อไป

 

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kunming Medical University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ซึ่งในการเดินทางมาเยือนของบุคลากรจากมหาลัยดังกล่าวในครั้งนี้ เป็นการสานสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. กับ Kunming Medical University ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้หารือความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยที่จะมีร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้แล้วคณะดังกล่าวยังได้เข้าศึกษาดูงาน Data Management and Statistical Analysis Center (DAMASAC) หรือศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าดูงานการศึกษาวิจัยแบบ meta analysis และ systematic review พร้อมทั้งหารือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดศาสตรี เสาวคนธ์ ห้องสมุด คณะสาธารณสุขศาสตร์ด้วย 

   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. มธ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานด้านต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ของทั้งสองสถาบัน เพื่อแก้ไขปัญหาและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.ชัยยุทธ์ ชวลิตนิธิกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือฯ พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี