ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.นิคม ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ เข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รวมถึงผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565  คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมทั้ง ผศ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุขฯ เข้าแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดี รวมถึงทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี  

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

 

Digital Transformation 2022

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมทั้ง ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรม Digital Transformation 2022 จัดโดยฝ่ายดิจิทัล ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 4 อาคาร 50 ปีวิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นับเป็นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจในการอัพเดทการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล เจาะลึก PDPA ในงานสัมมนา และนิทรรศการ Digital Transformation 2022

  

  

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

GMS Deans’ meeting

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมเครือข่ายคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater Mekong Subregion (GMS) Public Health Academic Network Deans' Meeting ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย

1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

6. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

7.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

8. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

9. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

11. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

12. คณะสาธารณสุุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หน่วยงานเครือข่ายจากต่างประเทศ ประกอบด้วย

1. Faculty of Public Health, University of Health Science, Lao PDR

2. Hanoi University of Public Health, Vietnam

3. Hue University of Medicine and Pharmacy, Vietnam

4. National Institute of Public Health and School of Public Health, Cambodia

5. University of Public Health, Myanmar

 

  

  

  

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.สุรชัย พิมหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกและขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลประกวดพานไหว้ครู อันดับที่ 3 ประเภทสร้างสรรค์

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

พิธีเปิดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ College of Computing KKU

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมกับ           ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ College of Computing KKU โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน เป็นอย่างยิ่ง

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์