ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ “ผู้ให้การสนับสนุน Faculty of Public Health, Hue University of Medicine and Pharmacy, Vietnam ตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 บุคลากร 4  คนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 10 ปี Faculty of Public Health, Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม เพื่อรับมอบประกาศเกียรติคุณ ในนามผู้ให้การสนับสนุน Faculty of Public Health, Hue University of Medicine and Pharmacy ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีบุคลากรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและสื่อสารองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา ภาควิชาโภชนวิทยา นอกจากนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้เข้าแสดงความยินดีกับ Associate Professor Dr. Vo Van Thang คณบดี Faculty of Public Health, Hue University of Medicine and Pharmacy เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีอีกด้วย

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ฉายภาพ อีก 4 ปี ข้างหน้า เพื่อให้บุคลากรเข้าใจยุทธศาสตร์ และนโยบายของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการปฏิบัติราชการที่ชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่วางไว้ร่วมกัน ในการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนมาก ให้ความสนใจร่วมแลกเปลี่ยน และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

MOU : Ergonomics, Occupational Health and Safety with Massey University

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 Professor Dr. Stephen Legg จาก Centre for Ergonomics, Occupational Safety and Health, Massey University, New Zealand เข้าพบอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ท่านอธิการบดีลงนามใน MOU ของฝ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

อาคันตุกะจากประเทศออสเตรเลีย เยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจาก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 Assoc.Prof.Jim Cross, Dean (International), Faculty of Health, Engineer, Science และ Assoc. Prof. Annette Raynor, Head of School of Exercise and Health Science จาก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะสาธารสุขศาสตร์ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์และ Edith Cowan University ได้นำเสนอข้อมูลหลักสูตรของแต่ละสถาบันและเจรจาแนวทางความร่วมมือ ซึ่งจะเน้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกันในอนาคตอันใกล้ หลังจากนั้นได้เดินชมอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ก่อนรับประทานอาหารมื้อเที่ยง โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรม ในงานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ร่วมกับคณะวิชาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งนำบุคลากรทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จนเสร็จงาน

 

 

 

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมยินดี 36 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม และยังมีกิจกรรมวางพวงมาลัยเพื่อแสดงความเคารพต่ออดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ด้วย