ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมถวายสักการะสมเด็จย่า

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558  คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมถวายสักการะสมเด็จย่า น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกร ชาวไทย ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตะสาธารณสุขแห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ณ ลานพระบรมรูปฯ หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการตรวจประเมิน IQA ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน IQA ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ และอาจารย์ธรรมวัฒน์ อินทจักร ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติราชการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร และในช่วงบ่ายเป็นการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า นักศึกษาชาวต่างประเทศ บุคลากรสายสนับสนุน และตรวจหลักฐานเชิงประจักร หลักกิจกรรมเสร็จสิ้นคณะกรรมการได้สรุปผลการตรวจประเมิน รวมถึงให้ข้อชี้แนะต่างๆ ในการประเมินในปีหน้า ในปีนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับคะแนนประเมินอยู่ที่ 4.04 คะแนน 

 

 

 

 

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ “ผู้ให้การสนับสนุน Faculty of Public Health, Hue University of Medicine and Pharmacy, Vietnam ตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 บุคลากร 4  คนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 10 ปี Faculty of Public Health, Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม เพื่อรับมอบประกาศเกียรติคุณ ในนามผู้ให้การสนับสนุน Faculty of Public Health, Hue University of Medicine and Pharmacy ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีบุคลากรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและสื่อสารองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา ภาควิชาโภชนวิทยา นอกจากนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้เข้าแสดงความยินดีกับ Associate Professor Dr. Vo Van Thang คณบดี Faculty of Public Health, Hue University of Medicine and Pharmacy เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีอีกด้วย

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ฉายภาพ อีก 4 ปี ข้างหน้า เพื่อให้บุคลากรเข้าใจยุทธศาสตร์ และนโยบายของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการปฏิบัติราชการที่ชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่วางไว้ร่วมกัน ในการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนมาก ให้ความสนใจร่วมแลกเปลี่ยน และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

MOU : Ergonomics, Occupational Health and Safety with Massey University

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 Professor Dr. Stephen Legg จาก Centre for Ergonomics, Occupational Safety and Health, Massey University, New Zealand เข้าพบอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ท่านอธิการบดีลงนามใน MOU ของฝ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

อาคันตุกะจากประเทศออสเตรเลีย เยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจาก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 Assoc.Prof.Jim Cross, Dean (International), Faculty of Health, Engineer, Science และ Assoc. Prof. Annette Raynor, Head of School of Exercise and Health Science จาก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะสาธารสุขศาสตร์ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์และ Edith Cowan University ได้นำเสนอข้อมูลหลักสูตรของแต่ละสถาบันและเจรจาแนวทางความร่วมมือ ซึ่งจะเน้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกันในอนาคตอันใกล้ หลังจากนั้นได้เดินชมอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ก่อนรับประทานอาหารมื้อเที่ยง โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง