ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.สุรชัย พิมหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกและขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลประกวดพานไหว้ครู อันดับที่ 3 ประเภทสร้างสรรค์

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

พิธีเปิดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ College of Computing KKU

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมกับ           ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ College of Computing KKU โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน เป็นอย่างยิ่ง

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

งานเปิดป้ายโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Pilot Plant Park)

วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ เข้าร่วมงานเปิดป้ายโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Pilot Plant Park) จัดโดยฝ่ายนวัตกรรม มข. ทั้งนี้มี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธี            และพระอาจารย์ยูวิน ภูริปัญโญ วัดป่าสว่างพร อ.เขาสวนกวาง ทำพิธีเจิมป้ายโรงงานต้นแบบ เพื่อเป็นสิริมงคล โดย ณ ลานหน้าโรงงานต้นแบบ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 
 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

 

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง คณะบริหารธรุกิจและการบัญชี และ บริษัท ศาลาแดง จำกัด

วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง คณะบริหารธรุกิจและการบัญชี และ บริษัท ศาลาแดง จำกัด ณ ห้องวังเลิศ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในการใช้โปรแกรม SAP Business One ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องได้ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก

    

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด Grand Opening Brainpower Thailand 2022

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด Grand Opening Brainpower Thailand 2022 "บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต" พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในหัวข้อ การสร้าง Brainpower Thailand สู่การสร้าง Frontier Research Technology และ SHA เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากฐานรากสู่เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต  พร้อมนี้ได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวง อว. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ณ หอศิลปวัฒนธรรม มข.

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2563 - 2564

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 10 และ 11, ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร พร้อมนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2563-2564 โดยได้รับเกียรติจาก

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล

ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีดังนี้

 

>ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2563

- ประเภทบริหาร -

ดร.นพ.ชาตรี เจริญขีวะกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชติ (สปสช.)

 

>ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2564

- ประเภทวิชาการและวิจัย -

ผศ.ดร.นิรันตร์ อินทรัตน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- ประเภทบูรณาการ -

นายแพทย์สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง 3 ท่าน เป็นอย่างยิ่ง

 

 
 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์