ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ให้บริการวิชาการเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการด้านชีวสถิติ

รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม, ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส และ อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย คณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “Introduction to Using and Producing Cochrane Reviews” ให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ และคณาจารย์ จาก Faculty of Postgraduate studies, University of Health Sciences, Lao PDR วันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทางการแพทย์ Cochrane library มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตต้า (Systematic review & Meta-analysis) และสามารถผลิตผลงานวิชาการในระดับนานาชาติต่อไป

ข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

 

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเสวนา “สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น”

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น” ในโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นที่อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมฟังการเสวนากว่า 100 คน ซึ่ง รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ได้ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็น ฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่จังหวัดขอนแก่นได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วง 2 เดือนที่แล้ว “สาเหตุหลักฝุ่นดังกล่าวมาจากการเผาอ้อยในฤดูเก็บเกี่ยว มากถึง 60% ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน ปัญหาดังกล่าวจะกลับมาอีกแน่นอนเพราะเป็นฤดูกาลหีบอ้อย นอกจากนั้นยังมีสารหนูที่ปะปนมาในควันพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก

ในการเสวนาดังกล่าวยังมีประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดขอนแก่น เช่น การจัดการน้ำ สารเคมีในผลผลิตทางการเกษตร การใช้ยาฆ่าแมลง และปัญหาขยะล้นเมืองอีกด้วย

      

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารสุขศาสตร์ ต้อนรับนักศึกษาจาก University of Michigan

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 20 คน ซึ่งเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อสาธารณสุขชุมชน ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ เป็นผู้จัดการเรียนการสอน นักศึกษาคณะดังกล่าวเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจากหลากหลายคณะวิชา โครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นโครงการ Council on International Educational Exchange (CIEE)

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงศ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศเมียนมาร์

      เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะอาคันตุกะจากประเทศเมียนมาร์ จำนวน 5 คน โดยการนำของ Dr. Nyunt Naing Thein ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ได้หารือการจัดหลักสูตรอบรมให้แก่บุคลากรชาวเมียนมาร์และการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ทั้งนี้ได้เชิญผู้บริหารของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ซึ่งมีแผนการเปิดหลักสูตรนานาชาติ เข้าร่วมหารือด้วย

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ออกให้บริการวิชาการแก่บุคลากรกรมการแพทย์ โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ อ.ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญจาก กรมการแพทย์ โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเขียนรายงานการวิจัยการทบทวนอย่างเป็นระบบเพื่อการตีพิมพ์ (Manuscript preparation for a systematic review)” และ “การใช้โปรแกรมในการช่วยจัดการ reference” ให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 1-2 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

มข. ผนึกกำลัง ภาครัฐ เอกชน สู้ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ “ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ทางออกและแนวทางการจัดการ” สร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพ การจัดการ และแนวทางการป้องกัน

      เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ “ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ทางออกและแนวทางการจัดการ” ณ ห้องประชุมตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยน และให้ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดการฝุ่น PM 2.5  ซึ่งในเวทีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การวางมาตรการบังคับใช้ การชดเชยและจูงใจ การใช้เครื่องจักรในเกษตรแทนการเผา รวมถึงการทบทวนอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้งได้กล่าวว่า “การวางมาตรการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพใช่เพียงแต่จะห้ามอย่างเดียว แต่จะต้องให้ด้วย เช่น ให้ทางเลือก รวมถึงการให้การสนับสนุนด้วย”

      ข้อมูลฝุ่นในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่มีสาเหตุหลักมาจากการเผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงาน และการเผาเพื่อเตรียมดินในการทำการเกษตร ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยโดย นายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ว่า ”ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นสามารถใช้มาตรการควบคุมการเผาได้ แต่ด้วยสภาพภูมิอากาศ และทิศทางลมจึงทำให้ขอนแก่นมีค่าสภาพอากาศที่สูงอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากนอกเขตเทศบาลและจังหวัดใกล้เคียงมีการเผาอยู่”

      ทั้งนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคจากการทำงาน และ ด้านอายุรกรรมและโรคปอด คือ อาจารย์ นพ.ปิติ จันทร์เมฆา จากโรงพยาบาลขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ นพ.อนัฆพงษ์ พันธุ์มณี จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5 และโรคที่เกิดขึ้นหลังจากการสัมผัสฝุ่น ทั้งนี้ยังได้เสนอแนะเรื่องการใช้หน้ากากอนามัย การปฏิบัติตัวเมื่อค่าฝุ่นเพิ่มขึ้น รวมถึงการสื่อสารให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเผา การใช้สื่อที่เหมาะสม และเข้าใจง่ายจะทำให้ประชาชนตระหนักรู้และสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้เอง เพราะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ร่วมให้ข้อมูลผู้เข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับเครื่องมือในการวัดค่าฝุ่น รวมถึงค่ามาตรฐานต่างๆ ของแต่ละประเทศด้วย

      นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวเสริมว่า “การแก้ปัญหาฝุ่นแต่ละพื้นที่นั้น จะต้องวางมาตรการให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชน การมีเครื่องมือในการวัดค่าฝุ่นที่เพียงพอ และการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในชุมชน จะทำให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”     

      “ตอนนี้ทุกคนรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและตระหนักแล้วว่าทุกคนล้วนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา การดำเนินการในขั้นต่อไปคือการหาทางออกร่วมกัน โดยเน้นไปที่การให้ความรู้ และเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจและเข้าถึง เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวในตอนท้ายการเสวนา

      การเสวนาที่จัดขึ้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งจากนักศึกษา คณาจารย์ จากหลายคณะวิชา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งในจังหวัดขอนแก่นและต่างจังหวัด รวมถึงวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 138 คนเข้าร่วมฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 

ภาพบรรยากาศในงาน

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์, ภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร