ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

น.ศ. สาธารณสุขศาสตร์ร่วมออกบูธสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27

ดร.พรพรรณ สกุลคู และ อาจารย์วิภารัตน์  โพธิ์ขี อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 ร่วมออกบูธ โดยมีการจัดกิจกรรมเล่นเกม และแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมชมบูธ ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ (Safety week) ครั้งที่ 27 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2556

          โดยมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 โดย นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 ดร.พรพรรณ สกุลคู ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีการเก็บละอองไอชีวภาพ กรณีศึกษาห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในเวทีการสัมมนาวิชาการในด้านเทคนิค/การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย การปรับปรุงสภาพการทำงานเพื่อความปลอดภัยและการเพิ่มผลผลิต กฎหมายความปลอดภัย สำหรับเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัย   

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ต้อนรับผู้แทน 15 สถาบันสาธารณสุขศาสตร์ฯ

  สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนนิสิตนักศึกษาจาก 15 สถาบันสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันที่ 29 มิถุนายน 2556 สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับผู้แทนนิสิตนักศึกษาจาก 15 สถาบันสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย และประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “กันภัยมหิดลเกมส์” ครั้งที่ 1/2556 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2556  

เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับ คณาจารย์ ผู้แทนนิสิตนักศึกษาจาก 15 สถาบันสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน และหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ทั้ง 15 สถาบัน และ ในช่วงเย็นได้มีการเลี้ยงรับรอง คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาทั้ง 15 สถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ลิขิต  อมาตยคง  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงต้อนรับ โดยมี รศ.ดร.จุฬาภรณ์  โสตะ  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานการจัดการประชุมครั้งนี้ต่อท่านประธาน ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ นายกสโมสรนักศึกษา นายอนุรักษ์  เครือวัลย์ กล่าวรายงานต่อท่านประธานและผู้ร่วมประชุม ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย เรียนรู้การทำงานเป็นทีม มีประสบการณ์ที่หลากหลายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวันได้ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ของแต่ละสถาบัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณาจารย์ ผู้แทนนิสิตนักศึกษาจาก 15 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยปทุมธานี

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2556

สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปี พ.ศ. 2556 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครูที่มีต่อศิษย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ นายอนุรักษ์ เครือวัลย์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่า จัดพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และรำลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์ ซึ่งในพิธีดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ อดีต คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี เจิมหนังสือและให้โอวาทแก่นักศึกษา รวมทั้ง รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล อดีตคณบดี และ รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ อดีตคณบดี ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2555 นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น นักกิจกรรมดีเด่น และแต่งกายถูกระเบียบ มอบรางวัลประกวดพานไหว้ครู และรางวัลประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์การประหยัดพลังงาน หลังจากนั้นนักศึกษาทุกชั้นปีได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำต่างๆ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้พบการอาจารย์ที่ปรึกษาและสร้างความคุ้นเคยกับรุ่นพี่ในทุกชั้นปีด้วย

   
ข่าว : ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ : ศรศักดิ์ อุระ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมตัว เตรียมใจสู่บ้านสีชมพู รั้วสีอิฐ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องภูฝอยลม ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา ทั้งนี้มีคณาจารย์จากทุกภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย ในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษา หลังจากนั้นเป็นบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัวเพื่อแข่งขันกับอาเซียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เตชะมณี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นวิทยากร และ คุณสมโภชน์ ถิ่นปรุ จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แนะนำเรื่องการลงทะเบียนเรียน ก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรม

นอกจากนั้นแล้วคณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่นักศึกษาใหม่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เตรียมความพร้อมนักศึกษาโดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้แก่นักศึกษา ได้แก่ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แนะนำการลงทะเบียนออนไลน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล รวมถึงกองกิจการนักศึกษา ได้แนะนำการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร และการเรียนรู้แบบบูรณาการในวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้ให้ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา วินัยนักศึกษา การทำกิจกรรมร่วมกับการเรียนให้มีความสุข และการประกันคุณภาพการศึกษา


 

รับน้อง สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ ชาวสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการชี้แจงกิจกรรมรับน้องใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรับน้องใหม่ พร้อมทั้งให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้มีกรรมการพัฒนานักศึกษา และคณาจารย์จากทุกภาควิชา เข้าร่วมโครงการ

หลังจากนั้นในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งชมมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เส้นทางจากสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึง คณะสาธารณสุขศาสตร์ และกิจกรรมซุ้มสัมพันธ์รับขวัญน้องใหม่ ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2556 หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมร้องเพลงประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งสิ้น 6 ครั้ง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมรายงานสายรหัส บำรุงต้นไม้สายรหัส และแนะนำชุมนุมต่างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2556 

กิจกรรมในโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักปรับตัวและการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพี่ และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ความมีระเบียบวินัย ซึ่งทุกกิจกรรมจะมีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาควบคุมดูแลนักศึกษาตลอดทั้งโครงการ

ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: รัฐพล ไกรกลาง  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดปฐมนิเทศ ให้กับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อเรื่อง “วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์”   หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา ได้บรรยายในหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษา” และ “เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้ บรรยาย เรื่อง การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนักศึกษา การปฏิบัติตัว และการแต่งกายของนักศึกษา ก่อนที่จะแยกนักศึกษาเข้าพบคณาจารย์ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา เพื่อทำความรู้จักกับคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ในหลักสูตร และรับคำแนะนำดีๆ ในการเรียน การลงทะเบียน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์กว่า 180 คน เข้ารับการปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น