ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัด PAGEL Summer School 2013

4 ประเทศสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ PAGEL Summer School 2013 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ PAGEL Summer School 2013 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม -2 พฤศจิกายน 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 4 ประเทศ ได้แก่ เยอรมัน เวียดนาม ลาว และไทย การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านโภชนาการ ของทั้ง 4 ประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวเปิดการอบรม ซึ่งทั้งผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 24 คน และวิทยากร เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านโภชนศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน  ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลประเทศเยอรมัน
          การอบรมดังกล่าวได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มาบรรยาย ได้แก่ Prof.Florian Schweigert  Dr.Ina Ott Dr.Andrea Henze จาก University of Potsdam ประเทศเยอรมัน Dr.Hac Van Vinh จาก Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy เทศเวียดนาม Dr.Bounthom Phengdy จาก Ministry of Health ประเทศลาว Prof.Sastri Saowakontra จากมหาวิทยาลัยบูรพา Dr.Napapan Viriyautsahakul จากกระทรวงสาธารณสุข Dr.Ganjana Chansung Dr.Thongchai Pratipanawatr  Prof.Chatlert Pongchaiyakul Prof.Frank Schelp จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม กล่าวปิดการอบรม และถ่ายภาพร่วมกัน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 คณะทำงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา ได้จัดประชุมสรุปโครงการร่วมกับตัวแทนจากประเทศสมาชิกเครือข่ายและเตรียมการจัดการอบรม PAGEL Sumer School 2014 จะจัดขึ้นในปลายปีหน้า ณ นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: ศรศักดิ์ อุระ

นักศึกษานานาชาติ ศึกษาวิถีชุมชน ณ บ้านเชียง อุดรธานี

นักศึกษานานาชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ณ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 นักศึกษาชาวต่างชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา และเยอรมัน ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 18 คน เข้าศึกษาวิถีชุมชนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ บ้านเชียง แหล่งมรดกโลก จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 26-27  ตุลาคม 2556 โดยได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบ้านเชียง แหล่งขุดค้นจุดสำคัญ เช่น วัดโพธิ์ศรีใน บ้านไทพวน รวมถึงได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าย้อมครามของชุมชนบ้านเชียง และเข้าเรียนการปั้นหม้อดินเผา และการวาดลายบนเครื่องปั้นดินเผา ก่อนที่จะเข้าพักที่โฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเชียง 
             ในช่วงเย็นของวันที่ 26 ตุลาคม 2556 มีพิธีบายศรีสู่ขวัญซึ่งเป็นการต้อนรับและเรียกขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา หลังจากนั้นมีการแสดงจากนักเรียน และกลุ่มแม่บ้าน รวมทั้งกลุ่มกลองยาวที่มาให้ความสนุกสนาน และร่วมรับประทานอาหารพื้นเมือง ก่อนที่นักศึกษาจะแนะนำตัวและมีการแสดงพิเศษให้กับชุมชนได้ชมกันอย่างสนุกสนาน ก่อนที่จะได้ทำบุญใส่บาตร และเดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเช้าวันที่ 27 ตุลาคม 2556
             คณะนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมกับความประทับใจในการต้อนรับของชุมชนบ้านเชียง รวมถึงการได้เรียนรู้วิถีชีวิตชองชุมชนบ้านเชียง ได้ทราบประวัติความเป็นมา และประวัติศาสตร์การขุดค้นพบแหล่งโบราณวัตถุที่มีอายุกว่า  5,000 ปี และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย
 
   
   
   
   
   
ภาพ/ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดสัมมนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดสัมมนาหลักสูตร ณ แสงเทียน บีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง

รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ กรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณาจารย์และนักศึกษากว่า 30 คน จัดสัมมนาหลักสูตร ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2556 ณ แสงเทียน บีช รีสอร์ท เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ในการสัมมนาดังกล่าวมีนักศึกษาทั้ง 5 รุ่น ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งมีการแจ้งโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในด้านต่างๆ และนอกจากนั้นยังมีการระดมสมองและเสนอความคิดเห็นต่างๆ อย่างอิสระเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต หลังจากนั้นในช่วงเย็นเป็นบรรยากาศของการพบปะสังสรรค์ของนักศึกษาทุกรุ่น และได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างอบอุ่น
 
 
ภาพ/ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ อบรมเข้มเขียน CV จดหมายสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน

 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้ง 3 สาขา ได้แก่  สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กว่า 50 คน เข้าร่วมอบรมการการเขียนประวัติ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษ อาจารย์ธวัชชัย ไชยบุญเรือง อดีตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์
      
     การจัดการอบรมดังกล่าว เป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดวิชาชีพ  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีทางเลือกในการตัดสินใจนอกเหนือจากสายงานวิชาชีพสาธารณสุข โดยการตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่มีทักษะทางภาษา ได้รับโอกาสที่มากกว่าเสมอ การฝึกอบรมในหัวข้อดังกล่าวยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากการกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษา ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 
 
   
ภาพ/ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์

นักศึกษา QUT นำเสนอผลงาน ก่อนเดินทางกลับออสเตรเลีย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 นักศึกษา นักศึกษาจาก Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 4 คน ได้แก่ Ms Belinda Connolly - (BHSc-PH & Bachelor Media & Communication) Ms Frances Clark - (BHSc-PH & Bachelor Media & Communication) Ms Emma Lowe - (Bachelor of Nursing/BHSc-PH) Ms Jacqueline Wilson - (BHSc-PH) ได้นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 4 คนได้เรียนรู้ระบบการให้บริการด้านสุขภาพ ของประเทศไทย ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ จากการเข้าศึกษาดูงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลระดับอำเภอ และหน่วยงานของรัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง นอกจากนี้นักศึกษายังได้ฝึกปฏิบัติภาคสนามและเก็บข้อมูลด้านการให้บริการด้านสุขภาพในชุมชน อีกด้วย 

 
    การนำเสนอของนักศึกษาทั้ง 4 คน ออกมาในรูปแบบของการเปรียบเทียบระบบการให้บริการด้านสุขภาพและข้อมูลด้านสุขภาพ ระหว่างประเทศไทย และประเทศออสเตรเลีย ที่นักศึกษาได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษามีความเข้าใจในระบบการให้บริการด้านสุขภาพของไทยเป็นอย่างดี และยังสามารถเปรียบเทียบกับระบบของออสเตรเลียได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม อาจารย์รัฐพล ไกรกลาง Dr.Cameron Hurst เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะกับนักศึกษา และยังมีนักศึกษาเข้าร่วมฟังการนำเสนอจำนวนหนึ่ง กิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นปีแรกในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสองสถาบัน และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขยายความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป  
 
ภาพ/ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพิ่มศักยภาพด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาก่อนไปใช้งานจริง

ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2556 ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จัดโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาก่อนไปฝึกงานและทำงานจริงในอนาคต โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ และเพิ่มศักยภาพการใช้เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 52 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี กล่าวเปิดการอบรม พร้อมให้แง่คิดในการออกไปสู่ภายนอกรั้วมหาวิทยาลัย ว่า “การทำงานเพื่อแข่งขันกับภายนอกนั้น ควรเน้นเรื่องเวลา จดบันทึก  และเรียนรู้ในการทำงาน

        ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเอกคู่ (วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จัดการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานโดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาและไปฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด